ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ "ΠΜΣ ΑΘΛΗΣΗ & ΥΓΕΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΑΘΛΗΣΗ & ΥΓΕΙΑ»

Πρόσκληση - Προκήρυξη

          Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Άθληση & Υγεία».

          Τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

          Η διάρκεια του ΠΜΣ για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΜΕ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα.

          Για την απόκτηση ΔΜΣ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής και εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, Πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του ν.3685/2008) συναφών με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού ειδικοτήτων (Ιατρική, Φυσικοθεραπεία, Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Διατροφής και Διαιτολογίας και Εργοθεραπείας).

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τα κριτήρια του Κανονισμού του ΠΜΣ «Άθληση & Υγεία» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

          Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων των εν λόγω κατηγοριών καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος.

          Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2026 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι έως και 30. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

          Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 4.000,00€. Οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία.

          Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΠΜΣ αποτελούν:

 • ο βαθμός που θα προκύψει από την συνέντευξη κατά την προφορική εξέταση,
 • ο βαθμός του πτυχίου,
 • επιπρόσθετο πτυχίο ή μεταπτυχιακό συναφούς αντικειμένου,
 • η εργασιακή εμπειρία στους κλάδους της Άθλησης ή της Υγείας,
 • η αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας,
 • το αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας,
 • πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή,
 • οι δημοσιεύσεις / επιστημονικές ανακοινώσεις και οι συστατικές επιστολές.

          Οι ενδιαφερόμενοι που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν:

Καθώς και να μεταφορτώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.
 • Φωτοαντίγραφο συνοπτικής βαθμολογίας όλων των ετών προπτυχιακών σπουδών.
 • Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17  ή εναλλακτικά πρωτοκολλημένη αίτηση προς το ΔΟΑΤΑΠ για αναγνώριση του πτυχίου από ίδρυμα της αλλοδαπής, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του από το ΠΜΣ χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης, στην περίπτωση που δεν προσκομίσει αναγνώριση του πτυχίου του από το ΔΟΑΤΑΠ μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας σπουδών στο ΠΜΣ και αφού εξαντληθούν όλα τα νόμιμα μέσα παράτασής της.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα  και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
 • Δύο Συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ της Σχολής του πρώτου κύκλου σπουδών τους
 • Τεκμηρίωση γνώσης Αγγλικής γλώσσας ή περισσότερων ξένων γλωσσών
 • Πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του από το ΠΜΣ χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης

 

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Παναγιώτης I. Παπαγγελόπουλος MD, PhD

 

Καθηγητής, Διευθυντής Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής,

Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

Π.Γ.Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»