Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΠΜΣ «Άθληση & Υγεία»

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις εβδομάδες εξετάσεων. Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων κ.λπ. είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Σε περίπτωση που το ποσοστό απουσιών φοιτητή ξεπερνά το 20% ανά μάθημα, τίθεται θέμα διαγραφής του φοιτητή. Το εν λόγω θέμα εξετάζεται από τη ΣΕ, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επίδοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΠΜΣ πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός 20 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.

Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, περισσότερες από δύο φορές στο ίδιο μάθημα, στην εξεταστική του τρέχοντος εξαμήνου ή στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου, ούτως ώστε σύμφωνα με όσο ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, τότε εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ της Σχολής ή άλλων συναφών τμημάτων του ΕΚΠΑ, τα μέλη της οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση της Σχολής. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων (παρ.6, άρ. 34, Ν.4485/2017).

Στο 4ο εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων (αν δεν έχει ορισθεί ως επιβλέπων/ουσα του μετ. φοιτητή ήδη από την έναρξη των μετ. σπουδών του) και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017).

Ο Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι διδάσκων στο ΠΜΣ και μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ, Ομότιμος Καθηγητής ή αφυπηρετήσας. Ως μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής μπορούν να οριστούν όλοι οι διδάσκοντες του ΠΜΣ που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του ΠΜΣ.

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι πρωτότυπο.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα. Το μέγεθός της θα πρέπει να είναι περίπου 15.000 λέξεις. Σ’ αυτόν τον όγκο δεν υπολογίζονται το εξώφυλλο, τα περιεχόμενα, η περίληψη, η βιβλιογραφία και τα παραρτήματα.

Α. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια επιλέγει το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας του το αργότερο έως το τέλος του 2ου εξαμήνου και έπειτα από συνεννόηση με τον Επιβλέποντα Καθηγητή. Όταν επιλεγεί το θέμα και προταθούν τα μέλη της τριμελούς επιτροπής από τη ΣΕ εγκρίνεται από τη Συνέλευση της Σχολής. Κατά τη διάρκεια της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ο φοιτητής και η Τριμελής Επιτροπή πρέπει να συνεργάζονται.

Ενδεικτικά στάδια συνεργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή – επιβλέποντα καθηγητή:

Bιβλιογραφική ανασκόπηση σε ένα ευρύ πεδίο γνωστικής

ύλης.

  • Eντοπισµός ερευνητικών βιβλιογραφικών πεδίων ελλείψεις στο υπο διερεύνηση θέμα.
  • Bιβλιογραφική ανασκόπηση σε ένα εξειδικευµένο πεδίο γνωστικού περιεχοµένου σχετικό με το υπο διερεύνηση θέμα.
  • Παρουσίαση στον επιβλέποντα καθηγητή της ειδικής αυτής βιβλιογραφίας.
  • Συζήτηση ερευνητικών ενδιαφερόντων – προβλημάτων για τον σχεδιασμό της ερευνητικής μελέτης. Eντοπισµός 2-3 αξιόλογων ερευνητικών προβληµάτων, που θα αποτελέσουν τη βάση της διατριβής.
  • Συγγραφή της ερευνητικής πρότασης σύμφωνα με τις αρχές της Μεθοδολογίας της Έρευνας.

 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το περιεχόμενο της θα πρέπει να ταυτίζεται με το θέμα που δηλώνει στον τίτλο και σ ο’ όλη την έκτασή της να εστιάζει στο θέμα που πραγματεύεται. Πρέπει να υπάρχει εξήγηση της σπουδαιότητας του θέματος και ανάλυση εννοιών οι οποίες να εξηγούνται προσεχτικά. Σε κάθε περίπτωση, ως τεκµήριο ποιότητας και καταλληλότητας µιας διπλωµατικής εργασίας θεωρείται η δυνατότητα αποδοχής της για δηµοσίευση σε επιστηµονικά περιοδικά του αντίστοιχου χώρου με κριτική επιτροπή (Ιατρικά, Αθλητιατρικά, Εργοφυσιολογίας, Προπονητικής, Ψυχολογίας, Διατροφής κ.α. περιοδικά που δηµοσιεύουν εργασίες µε στατιστική ανάλυση δεδοµένων ή περιοδικά που προάγουν τη βασική γνώση Άθλησης και Υγείας) ή για ανακοίνωση σε διεθνή ή ελληνικά Συνέδρια.

Γ. ΜΟΡΦΗ

1. Πρέπει να πληροί τους βασικούς κανόνες παρουσίασης ενός επιστηµονικού άρθρου όπως αυτοί παρουσιάζονται στο µάθηµα “Μεθοδολογία της Έρευνας”.

Ειδικότερα:

1.1 Ο τίτλος να έχει σχέση µε το περιεχόµενο.

1.2 Να έχει περίληψη στην Ελληνική και Αγγλική.

1.3 Να έχει εισαγωγή µε το σκοπό της διατριβής και την περιγραφή των επόµενων κεφαλαίων. Τα κεφάλαια να έχουν τίτλους.

1.4 H βιβλιογραφία θα πρέπει να παρατίθεται στο κείμενο και στο τέλος της διπλωματικής εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (APA format).

2 Τα µοντέλα και οι τύποι θα πρέπει να επεξηγούνται πλήρως και θα πρέπει να επιδιώκεται καθιερωµένος συµβολισµός και ορολογία τόσο στα Ελληνικά όσο και στα
Αγγλικά.

 

1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ:

ΜΠΣ ΑΘΛΗΣΗ & ΥΓΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Όνοµα υποψηφίου (κεφαλαία)

 

Τίτλος Διπλωµατικής Εργασίας π.χ……………………………...

 

ΑΘΗΝΑ, ΕΤΟΣ

2. 1ο ΦΥΛΛΟ (Εσώφυλλο) (1η βεβαίωση)

Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο των σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης στην

«ΆΘΛΗΣΗ & ΥΓΕΙΑ»

 

 

που απονέµει η Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εγκρίθηκε την………………………. από την εξεταστική επιτροπή:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                        ΒΑΘΜΙΔΑ                             ΥΠΟΓΡΑΦΗ

π.χ.

(Επιβλέπων)                                      ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ                            ………………

(2ο Μέλος)                                      ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ                       ……………….

(3ο Μέλος)                                      ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ                       ………………..

 

 

3. 2ο ΦΥΛΛΟ

Αφιέρωση/-εις (προαιρετικά)

4. 3ο ΦΥΛΛΟ

Ευχαριστίες (προαιρετικά)

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

                                                                                                                                Σελ.

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

 1.1 ..............                                                                                                            1

 1.2 ..............                                                                                                            8

 1.3...............                                                                                                          .......

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

 2.1 ..............                                                                                                          .......

 2.2 ..............                                                                                                          .......

κ.ο.κ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στα Ελληνικά και στα Αγγλικά

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

1. Οι Διπλωµατικές Εργασίες παρουσιάζονται σε τακτές ηµεροµηνίες που ορίζονται στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους από την ΣΕ.  Η ημέρα και η ώρα καθορίζεται από τη Γραµµατεία του ΠΜΣ µε τη σύµφωνη γνώµη της Τριµελούς Επιτροπής και του Υποψηφίου.

2. Η παρουσία όλων των πρωτοετών και δευτεροετών φοιτητών στις παρουσιάσεις Διπλωµατικών Εργασιών είναι υποχρεωτική. Κάθε φοιτητής θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 10 παρουσιάσεις Διπλωµατικών Εργασιών του οικείου ή συναφών τμημάτων (όπως πιστοποιείται από τα δελτία παρουσιών) κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ώστε να έχει το δικαίωµα να παρουσιάσει τη Διπλωµατική του εργασία.

3. Η κατάθεση της εργασίας στα μέλη της τριμελούς επιτροπής θα πρέπει να γίνεται από τον υποψήφιο φοιτητή του ΠΜΣ ένα (1) μήνα πριν από την παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας.

4. Η παρουσίαση γίνεται µε τη βοήθεια Η/Υ εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) λεπτών. Η παρουσίαση ολοκληρώνεται με ερωτήσεις της τριμελούς επιτροπής και των μεταπτυχιακών φοιτητών διάρκειας είκοσι (20) και δέκα (10) λεπτών αντίστοιχα. Οι διαφάνειες που παρουσιάζονται να είναι διαµορφωµένες για την παρουσίαση (όχι κατευθείαν αναπαραγωγή των σελίδων της διπλωµατικής εργασίας).

5. Πριν από την παρουσίαση, ο φοιτητής πρέπει να παραδίδει στη Γραµµατεία του ΠΜΣ ένα αντίτυπο της Διπλωµατικής Εργασίας µε ένα cd.

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  (άρ. 34, παρ. 5 Ν.4485/17).

Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ", σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.