ΠΜΣ «Άθληση & Υγεία»

ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΜΣ

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ διαθέτει τη βασική υποδομή και τον αναγκαίο εξοπλισμό για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τα αμφιθέατρα και οι αίθουσες διδασκαλίας διαθέτουν προβολικά συστήματα, μικροφωνικές εγκαταστάσεις και συντηρούνται κατά διαστήματα, με εργασίες αποκαταστάσεως φθορών τόσο των χώρων όσο και της τεχνικής υποδομής. Επίσης δημιουργεί νέες υποδομές όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο (π.χ. δημιουργία πολυμέσων με 25 νέες τεχνολογίας Η/Υ, αναβαθμίσεις των προβολικών συστημάτων κ.τ.λ.). Οι αίθουσες διδασκαλίας και τα αμφιθέατρα σταδιακά διαμορφώνονται ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα από ΑΜΕΑ και να διευκολύνεται η εν γένει μετακίνησή τους στους χώρους.

Για τη διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών που διαμένουν εκτός Αθηνών και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες η Σχολή δίδει τη δυνατότητα επί του ποσοστού που προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία (όχι >35%) της εξ αποστάσεως διδασκαλίας χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης (τηλεσυνεργασίας) που διαθέτει το ΕΚΠΑ αλλά και την πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-class) υποστηρικτικά.

Για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άθληση & Υγεία» της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, έχει επιλεχθεί ο χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων και των εργαστηρίων να στεγάζεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» και συγκεκριμένα στο Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης «Παναγιώτης Ν. Σουκάκος», Ρίμινι 1, Χαϊδάρι.

Στο συγκεκριμένο χώρο είναι δυνατή και η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία.

Οι εξειδικευμένες ανάγκες του Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού, διαμόρφωση κατάλληλων χώρων, και εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών. Στις περιπτώσεις που η κτιριακή υποδομή δεν είναι επαρκής, επιτρέπεται η ενοικίαση των απαραίτητων χώρων.

Το κέντρο διαθέτει:

  • Αμφιθέατρο

Πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και άριστη υποδομή πληροφορικής στήριξης (Η/Υ, projector, πρόσβαση στο δίκτυο), όπου πραγματοποιείται το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων.

  • Εργαστήριο Αξιολόγησης της Απόδοσης

Το εργαστήριο διαθέτει σύγχρονα μηχανήματα αξιολόγησης της αερόβιας ικανότητας (δύο δαπεδοεργόμετρα και δύο φορητές συσκευές εργοσπειρομετρίας), ισοκινητικό δυναμόμετρο (Biotex), ηλεκτρομυογράφο, εργοποδήλατο Velotron (για τον προσδιορισμό της αναερόβιας ικανότητας), φορητό δάπεδο προσδιορισμού της ισχύος των κάτω άκρων (Optojumb), σταθερή και φορητή συσκευή καταγραφής φορτίων προπόνησης και προσδιορισμού κινητικών παραμέτρων (Quantum-motion 1080), φορητά μηχανήματα καταγραφής χρόνων, κίνησης και αντίδρασης (Fitlight).

  • Κινητή Αθλητιατρική Μονάδα (ΚΑΜ)

Για την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε μετρήσεις πεδίου στον χώρο των εξεταζομένων αθλητών, υπό την επίβλεψη διδασκόντων μελών ΔΕΠ και ειδικών επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, όπως προβλέπεται από το νόμο (νόμος υπ’ αρίθμ. 4485).

  • Βιβλιοθήκη

1. Οι φοιτητές έχουν ελεύθερη πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Ορθοπαιδικού Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης «Παναγιώτης Ν. Σουκάκος» και δωρεάν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στο διαδίκτυο.

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ γίνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, η οποία στελεχώνεται από προσωπικό της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

3. Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ μπορεί να προέρχεται από:

α) τον προϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.      

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,

ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,

στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)

ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Επειδή τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης, μέρος των λειτουργικών του εξόδων καλύπτεται από τέλη φοίτησης.

4. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απο­λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και των λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., ο οποίος κατατίθεται στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ (παρ. 2, άρ.44, Ν.4485/2017). Ο εν λόγω απολογισμός με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται αμελλητί στα μέλη της ΕΣΕ (παρ. 5, άρ.44, Ν.4485/2017).

5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4485/2017.