ΠΜΣ «Άθληση & Υγεία»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κάθε Μάιο, με απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1) Έντυπη αίτηση [που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής (http://school.med.uoa.gr/)]

2) Φωτοαντίγραφο πτυχίου.

3) Επικυρωμένο πιστοποιητικό συνοπτικής βαθμολογίας όλων των ετών προπτυχιακών σπουδών.

4) Πιστοποιητικό αναγνώρισης του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17  ή εναλλακτικά πρωτοκολλημένη αίτηση προς το ΔΟΑΤΑΠ για αναγνώριση του πτυχίου από ίδρυμα της αλλοδαπής, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του από το ΠΜΣ χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης, στην περίπτωση που δεν προσκομίσει αναγνώριση του πτυχίου του από το ΔΟΑΤΑΠ μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας σπουδών στο ΠΜΣ και αφού εξαντληθούν όλα τα νόμιμα μέσα παράτασής της, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

5) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα  και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.

6) Δύο Συστατικές επιστολές.

7) Τεκμηρίωση γνώσης Αγγλικής γλώσσας ή περισσότερων ξένων γλωσσών

8) Πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

9) Σύντομο σημείωμα που θα αναφέρεται ο λόγος συμμετοχής στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

10) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του από το ΠΜΣ χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

- Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 30%

- Πιστοποιημένη γνώση π.χ. αγγλικής γλώσσας σε ποσοστό 20%

- Δημοσιεύσεις/επιστημονικές ανακοινώσεις σε ποσοστό 15%

- Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 10%

- Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 10%

- Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ποσοστό 5%

- Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 5%

- Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 5%

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα συνεκτιμάται ο βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 70% και ο αριθμός των επιστημονικών ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων σε ποσοστό 30%. Ισοβαθμήσαντες γίνονται δεκτοί, ως υπεράριθμοι, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν, εάν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.