ΠΜΣ «Άθληση & Υγεία»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ

Αντικείμενο του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Άθληση και Υγεία»  είναι η παροχή εκπαίδευσης, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης .

Συγκεκριμένα σκοπός είναι:

-Η κατανόηση των ασκησιογενών βιολογικών προσαρμογών και η σημασία τους για την υγεία των ασκούμενων

-Η πρακτική εξάσκηση της αξιολόγησης και παρακολούθησης με σκοπό τη βελτίωση της υγείας και της αθλητικής απόδοσης

-Η πρόληψη και αντιμετώπιση αθλητικών κακώσεων, ασθενειών και λοιπών περιοριστικών παραγόντων που σχετίζονται με τη δια βίου σωματική άσκηση και διατήρησης της υγείας

-Ο σχεδιασμός συμβουλευτικών παρεμβάσεων σε μαζικό και ερασιτεχνικό επίπεδο με σκοπό τη προαγωγή της υγείας και της ποιότητας ζωής

-Η διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας και στη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών προάγοντας τη σχέση υγείας και άσκησης 

Το Π.Μ.Σ πρόκειται να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στα θέματα :

- της προαγωγής της υγείας και ευρωστίας,

- της επίδρασης της άσκησης σε δείκτες υγείας για όλες τις ηλικιακές ομάδες,

- της συστηματικής ιατρικής παρακολούθησης των ατόμων που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες,

- της πρόληψης και αντιμετώπισης ασθενειών και κακώσεων σε αθλητές υψηλού επιπέδου,

- της αποκατάστασης μετά την προπονητική ή αγωνιστική δραστηριότητα,

- της ασφαλούς ιατρικής κάλυψης αθλητικών δραστηριοτήτων,

- της ενημέρωσης για την καταπολέμηση του ντόπινγκ και της χρήσης λοιπών εργογόνων βοηθημάτων,

- της καθιέρωση Κάρτας Υγείας Αθλητή για την προάσπιση της υγείας των ασκούμενων.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να:

Α) προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου,

Β) απασχοληθούν σε Διεθνείς και Εθνικούς Οργανισμούς και Υπηρεσίες  που σχετίζονται με θέματα Άθλησης και Υγείας,

Γ) διδάσκουν σε σχολές Άθλησης και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Υγείας, σε Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα καθώς και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,

Δ) απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν τις σχετικές γνώσεις.

Ε) Επιπλέον, σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση στελεχών που υπηρετούν ήδη σε σχετικούς οργανισμούς και υπηρεσίες με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών»  (ΔΜΣ) στην «Άθληση και Υγεία» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Ο τίτλος απονέμεται μόνο από την Ιατρική Σχολή, του Εθνικού  και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.