ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ "ΑΘΛΗΣΗ & ΥΓΕΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Λόγω αυξημένης ζήτησης και καθυστέρησης συγκέντρωσης των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους, η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ "Άθληση & Υγεία" ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο ΠΜΣ για το Ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024, έως την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023.

 Οι ενδιαφερόμενοι που θα αιτηθούν τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ, καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση που βρίσκεται εδώ
 2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών
 4. Φωτοαντίγραφο συνοπτικής βαθμολογίας όλων των ετών προπτυχιακών σπουδών
 5. Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17  ή εναλλακτικά πρωτοκολλημένη αίτηση προς το ΔΟΑΤΑΠ για αναγνώριση του πτυχίου από ίδρυμα της αλλοδαπής, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του από το ΠΜΣ χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης, στην περίπτωση που δεν προσκομίσει αναγνώριση του πτυχίου του από το ΔΟΑΤΑΠ μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας σπουδών στο ΠΜΣ και αφού εξαντληθούν όλα τα νόμιμα μέσα παράτασής της.
 6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα  και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
 7. Δύο Συστατικές επιστολές Μελών ΔΕΠ της Σχολής του πρώτου κύκλου σπουδών τους
 8. Τεκμηρίωση γνώσης Αγγλικής γλώσσας ή περισσότερων ξένων γλωσσών
 9. Πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 10. Σύντομο σημείωμα που θα αναφέρεται ο λόγος συμμετοχής στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
 11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του από το ΠΜΣ χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν τα σχετικά δικαιολογητικά

Ταχυδρομικά στο: Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης «Π.Ν. Σουκάκος», (κτήριο στον πίσω προαύλιο χώρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν») Ρίμινι 1, Τ.Κ. 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα, 1ος όροφος, (υπόψη κας Γκόβαρη)

ή

Να τα προωθήσουν σαρωμένα σε .pdf μορφή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: exhe[at]randp[dot]gr ,

από τις 02/05/2023 έως 14/07/2023 και ώρες 13:00 – 16:00.